වෑල් එන්නත් පිරවුම් රේඛාව

With the constant support of our highly experienced professionals, we manufacture and supply a best range of vial injection filling line. These vial injection filling line are used mostly to fill liquids of all kinds into various containers of different sizes and shapes. Our product range is used mostly in industries of Cosmetic, Pharmaceutical, Herbal, Chemical and Food Packing. We offer our products in various capacities and sizes. We also customize the vial injection filling line as per the need and demand of customers and offer them at market leading price.

Injectable Vial Filling Machine Line

Injectable Vial Filling Machine Line

එක්සත් ජනපදය $30000$100000/ සකසන්න
1.0 කට්ටල (අවම ඇණවුම)

1. This machine is a general model for filling pure juice, or pulp juice in medium termperature or high temperature condition. And also it’s suitable for fillin yogurt, pure water and other liquid materials 2. There is a stirrer inside the material hopper, it can mix pulp juice fully, so the pulp and the juice can be filled at the same time. It’s suitable for all different size of the bottles, we can change the filling volume in a short time, do not require any other devices, only need to adjusted 4. Filing Range: 300-2500ml 5. Capacity: 1000-3000Pcs/H 6. Size: 1800*1500*2200mm
automatic liquid injection filling machine filling line

automatic liquid injection filling machine filling line

එක්සත් ජනපදය $1000$9999/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

injection vial filling production line with great price injection vial filling production line with great price used for follwing: Introduce: The Oral Filling machine is a high-tech product researched and developed by our It is suitable for products of liquid such as oral liquid, liquid chemical etc. It is widely applied for filling of products in such industries as food, cosmetics, medicine, grease, daily chemical industry, detergent, pesticide and chemical industry etc. Characteristic 1.The contact material is SUS316L stainless steel and others are SUS304 stainless steel 2.The machine include bottle turn table, washing, dry, filling, capping, labeling, print date, container machine etc.
KA doser Injection Vial Filling Line machine

KA doser Injection Vial Filling Line machine

එක්සත් ජනපදය $2689$2689/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

injection vial filling production line with great price

injection vial filling production line with great price

එක්සත් ජනපදය $9500$10000/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

සමතුලිත හා විශ්වාසදායක නිෂ්පාදනය සහතික කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන පෙළට යන්ත්‍ර තුනක ස්වයංක්‍රීය පාලක සහ තුලනය කිරීමේ උපකරණය ලබා දී ඇත. II. 10. උදුන DOP පරීක්ෂණ වරායන් (සුළං පීඩනය, සුළං වේගය සහ දූවිලි අංශු සඳහා පරීක්ෂණ වරායන් ඇතුළුව) සපයනු ලැබේ. 18. බෝතලයක් නොමැති විට පිරවීම සහ බෝතලයක් නොමැති විට නැවැත්වීම යන කාර්යයන් පිරවුම් යන්ත්‍රයට සපයනු ලැබේ. III.
Automatic mono block vials e-liquid and oral liquid small slim round bottle filling capping labeling machine line

Automatic mono block vials e-liquid and oral liquid small slim round bottle filling capping labeling machine line

එක්සත් ජනපදය $20000$28000/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

Injection vial filling capping machine

Injection vial filling capping machine

එක්සත් ජනපදය $11000$11500/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

FZLD ශ්‍රේණියේ වෑල් ඉන්ජෙක්ෂන් පවුඩර් සේදීම වියළීම පිරවීම ආවරණ ලේබල් නිෂ්පාදන රේඛාව

FZLD ශ්‍රේණියේ වෑල් ඉන්ජෙක්ෂන් පවුඩර් සේදීම වියළීම පිරවීම ආවරණ ලේබල් නිෂ්පාදන රේඛාව

එක්සත් ජනපදය $40000$40000/ ඒකකය
1 ඒකකය (අවම ඇණවුම)

KA Injection Vial Filling Machine Line

KA Injection Vial Filling Machine Line

එක්සත් ජනපදය $2689$2689/ සකසන්න
1 කට්ටලය (අවම ඇණවුම)

korea dermal filler mesotherapy stabilized liquid injection vial hyaluronic acid

korea dermal filler mesotherapy stabilized liquid injection vial hyaluronic acid

එක්සත් ජනපදය $16.50$60.00/ කෑල්ල
1 කෑල්ලක් (අවම ඇණවුම)

Wholesale Mini Perfume Spray Bottle 1Ml 2Ml Glass Vial Injection Filling Line Tube Sample Bottle

Wholesale Mini Perfume Spray Bottle 1Ml 2Ml Glass Vial Injection Filling Line Tube Sample Bottle

එක්සත් ජනපදය $0.08$0.15/ කෑල්ල
2 කෑලි (අවම ඇණවුම)

Hot Sell Modular Tabletop Dough Filling Line Pp For Vials And Syringes

Hot Sell Modular Tabletop Dough Filling Line Pp For Vials And Syringes

එක්සත් ජනපදය $0.05$0.09/ කෑල්ල
3200 Pieces (අවම ඇණවුම)